Regulamin

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 a) Pasażer, klient – osoba korzystająca z usługi na podstawie ważnej rezerwacji.
 b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów pojazdami do tego przeznaczonymi.
1.2 Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Pasażer.
2.1. Pasażer powinien zająć miejsce w pojeździe wskazane przez obsługę.
2.2. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że pojazd nie będzie czekać na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów za przejazd, ani żadna inna rekompensata.
2.3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi pojazdu.
2.4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu, pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty w dniu przejazdu na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
2.6. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
2.7. Pasażer jest zobowiązany do oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu.
2.8. Czas oczekiwania Kierowcy na Klienta pod adresem podanym w rezerwacji, lub w okolicy jeśli nie ma możliwości postoju lub do tego warunków pod podanym adresem- to maksymalnie 10 minut od momentu przyjazdu pojazdu.
2.9. Fakt nieoczekiwania lub nieobecności Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu lub przyjazdu Przewoźnika w określonym przedziale czasowym podanym przez Przewoźnika, jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu bez zwrotu kwoty zapłaconej za rezerwację lub innych rekompensat. Dotyczy to również braku jakiegokolwiek kontaktu w dniu wyjazdu, przyjazdu- pomiędzy Przewoźnik-Pasażer - wtedy Kierowca nie musi zjeżdżać pod wskazany adres, jeśli znajdzie się już w pobliżu takiego Klienta, aby nie tracić czasu jeśli i tak nie może skontaktować się z Pasażerem- wpłata całkowita za rezerwację, jest wtedy bezzwrotna, jako potrącenie opłaty usługi serwisowej.
2.9.A. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
2.9.B. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
2.9.C. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź
opóźnień w odjeździe. W przypadku zakończenia ustalonej przez kierowcę przerwy i nieprzybycia danego pasażera do pojazdu, Kierowca podejmuje próbę kontaktu z pasażerem i jeśli próba okaże się nieskuteczna, Kierowca ma prawo odjechać z miejsca postoju w dalszą trasę, pozostawiając też bagaż Pasażera. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tych punktach nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu kosztów za przejazd, zdejmuje z Przewoźnika odpowiedzialność za bagaż Pasażera i żądania przez Pasażera innych rekompensat.
2.9.D. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zagwarantowane przez Przewoźnika.
Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe.
Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
2.9.E. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż, bagaż podręczny i rzeczy osobiste ulokowane w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok, nad lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także w schowkach w pojeździe, na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych. W luku bagażowym, w boksach które są zamontowane na pojeździe.

3. Przewoźnik.
3.1. Przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nieokazania powyższych dokumentów podróży, Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3.2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu lub zerwania umowy z winy klienta, bez zwrotu kosztów za rezerwację poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków). Na pokład naszego pojazdu nie będą zabierane osoby, których zachowanie wskazuje na wcześniejsze spożycie alkoholu.
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów, kierowcy. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer,
d) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, celno-skarbowych bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne,
e) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy,
f) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
g) brak higieny osobistej zakłócający komfort.
3.3. Kierowca nie ma obowiązku przeprowadzenia badania alkomatem Pasażera, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu. Kierowca nie ma również obowiązku wezwania policji lub dowiezienia Klienta na najbliższy posterunek policji w celu odbycia badania alkomatem.
3.4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania w rezerwacji, błędnego lub niepełnego adresu, błędnego numeru telefonu, błędnego maila - przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do jakichkolwiek pretensji, roszczeń przez Pasażera przez to, że nie zostanie usługa wykonana przez Przewoźnika między innymi, w dniu wyjazdu. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tych punktach nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu kosztów za rezerwację lub innych rekompensat.
3.5. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu, e-papierosów lub innych używek.
3.6. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów) i innymi czynnikami wyżej nieokreślonymi.
3.8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decyzji nawet w dniu przyjazdu,wyjazdu, o zmianach  godzin planowanych przyjazdów i odjazdów,czasu trwania przejazdu, które mogą ulec zmianie w dniu przejazdu,transportu, z tych przyczyn jak wyżej, jak i nieokreślonych. Skorzystanie przez Przewoźnika z tych uprawnień, o których mowa w tych punktach, nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu kosztów za rezerwację lub innych rekompensat, pretensji, nawet jeśli Pasażer zrezygnuje z rezerwacji, między innymi dlatego, ponieważ rezerwuje się na dany dzień a nie na daną godzinę. Podawane godziny przyjazdu i odjazdu kierowcy, są przybliżone. Co tyczy się to też punktu 3.7. 3.9. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. wypadek, choroba kierowcy, rezygnacja klientów, zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, czy też wystąpienia chorób zakaźnych, awarii pojazdów itd. ,itp.) bądź sytuacji z przyczyn od nas niezależnych, ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków lub roszczeń.
W przypadku odwołania kursów z racji obowiązujących w Polsce i w Europie w poszczególnych krajach Rozporządzeń/Ustaw/Uchwał, między innymi w tym ogłoszenie o epidemii choroby zakaźnej, podporządkowanie się w danym kraju instytucjom i organom państwowym ale też innym sytuacjom nie zależnych od Nas - Przewoźnik ma prawo odwołać przejazd, rezerwację- bez ponoszenia konsekwencji i jakichkolwiek roszczeń lub rekompensat, pretensji-od Pasażera. A Pasażer ma prawo do zwrotu wpłaconej wcześniej wpłaty całkowitej za rezerwację, w ciągu 30 dni roboczych od momentu pozyskania informacji od Pasażera o rezygnacji ze zlecenia, drogą mailową lub SMS-em lub MMS-em.
3.9.A. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
3.9.B. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decyzji o wyborze pojazdu jakim będzie wykonywać przewóz. Przejazd może odbyć się potocznie nazwanym ,,busem,, a poprawna forma-mikrobusem, minibusem, minivanem, vanem.

4. Bagaże.
4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nieprzekraczającej 23 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Bagaż przekraczający wymiary i wagę będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody kierowcy Przewoźnika. Za nadbagaż pobierana jest przez kierowcę pojazdu Przewoźnika opłata w wysokości od 150 do 250 PLN za sztukę w zależności od wymiaru i wagi.
4.2. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu lub przelewem na konto firmowe Przewoźnika przed odjazdem z miejsca z którego ma zostać zabrany Pasażer. Decyzje o formie płatności, podejmuje Kierowca Przewoźnika.
4.3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go na swoich kolanach bądź z tylu luku bagażowego. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
4.4. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
4.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
4.6. Przedmioty pozostawione w pojeździe przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 7 dni od dnia dostarczenia ich do głównej siedziby firmy
4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.
4.8. Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w pojazdach, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewóz w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów w tym laptopów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze. 

5. Umowa przewozu.
5.1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika www.transportosob.eu , lub SMS-em, lub MMS-em - o treści cytujemy : ,,REZERWUJĘ MIEJSCE(A) (LUB INNA USŁUGA) NA DZIEŃ...IMIĘ I NAZWISKO...SKĄD... DOKĄD...(PEŁNE ADRESY Z MIEJSCOWOŚCIĄ I KODEM POCZTOWYM Z ULICAMI, NUMERAMI DOMÓW ).CENA UZGODNIONA ZA REZERWACJE...(I WPISAĆ KWOTĘ). ILOŚĆ OSÓB.(DODATKOWA WIADOMOŚĆ...)  
5.1.A  Umowa rezerwacji, przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji internetowej poprzez stronę internetowa Przewoźnika lub SMS lub MMS po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację SMS-em, lub MMS-em lub Mailem.
5.1.B  W niektórych przypadkach Przewoźnik będzie wymagał wcześniejszej wpłaty całkowitej za rezerwację.
5.1.C  W przypadku odwołania przejazdu przez Pasażera z jakichkolwiek przyczyn, wpłata całkowita za rezerwację jest bezzwrotna jako potrącenie opłaty usługi serwisowej.
5.2. Opłatę za rezerwację należy uiścić w dniu rezerwacji, szybkim przelewem. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata całkowita za rezerwację - opłacenie jej w dniu rezerwacji do godziny 22:00. a) Potwierdzenie PEŁNEJ rezerwacji przez Przewoźnika - brzmi cytujemy: ,,REZERWACJA ZOSTAŁA 100% PRZYJĘTA DO REALIZACJI,, koniec cytatu.
5.3. Jeśli Przewoźnik nie otrzyma potwierdzenia przelewu bankowego w formie pliku PDF lub innej formie elektronicznej, na skrzynkę mailową lub SMS lub MMS, w dniu rezerwacji do godz 22.00, system komputerowy automatycznie anuluje rezerwację.
5.4. Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji SMS-em, lub MMS-em, lub mailem, na 48 godzin przed planowanym wyjazdem, a potem w przed dzień  przed planowanym wyjazdem aby dowiedzieć się o której mniej więcej może być bus. Każda rezerwacja musi być potwierdzona. Rezerwacje nie potwierdzone będą uznawane równoznaczne z rezygnacją z przejazdu bez zwrotu kwoty zapłaconej za rezerwację lub innych rekompensat. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tych punktach nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania, zwrotu kosztów za rezerwację. Wpłata całkowita jest bezzwrotna jako potrącenie opłaty usługi serwisowej.
5.5. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

6. Reklamacje.
6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy rezerwacyjnej  należy kierować TYLKO na pocztą elektroniczną na adres do Działu Prawnego.
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) dokładne opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia,

6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera psujących się środków, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia dostarczenia ich do głównej siedziby firmy.
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 200,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 200,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego własny koszt.
6.8. W przypadku złożenia przez pasażera deklaracji wartości bagażu na kwotę przewyższającą wartość 200,00 PLN, Przewoźnik ma prawo zażądać przedstawienia przez Pasażera dokumentów potwierdzających wartość przewożonych w bagażu przedmiotów oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia bagażu na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia. W razie nieokazania powyższych dokumentów, Przewoźnik zastrzega sobie prawo:
a) zażądania od Pasażera złożenia oświadczenia o zobowiązaniu do sprawowania bezpośredniej opieki nad bagażem (w tym załadunku i rozładunku);
b) odmowy przewiezienia bagażu.
6.9. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

7. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zm.),
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).  

BUSY TRANSPORT OSÓB  www.transportosob.eu