Regulamin

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
      a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu,rezerwacji.
      b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów pojazdami na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej. 
1.2 Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Pasażer.
2.1. Pasażer powinien zająć miejsce w pojeździe wskazane przez obsługę.
2.2. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że pojazd nie będzie czekać na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.
2.3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi pojazdu.
2.4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
2.6. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
2.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
2.8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym.

3. Przewoźnik.
3.1. Przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nieokazania powyższych dokumentów podróży, Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3.2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
      a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
      b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
      c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.
         Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
3.3. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
3.4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).
3.6. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. wypadek, choroba kierowcy, rezygnacja klientów, zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, czy też wystąpienia chorób zakaźnych, i awarii pojazdów) bądź sytuacji z przyczyn od nas niezależnych, ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków lub roszczeń.” W przypadku odwołania kursów z racji obowiązujących w Polsce Rozporządzeń/Ustaw/Uchwał, w tym ogłoszenie o epidemii choroby zakaźnej, Przewoźnik ma prawo odwołać przejazd, bez ponoszenia konsekwencji, a Pasażer ma prawo do zwrotu wpłaconej wcześniej wpłaty całkowitej za przejazd, w ciągu 7 dni roboczych od momentu pozyskania informacji o anulowanym zleceniu.
3.7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

4. Bagaże.
4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nieprzekraczającej 23 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Bagaż przekraczający  wymiary i wagę będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody kierowcy Przewoźnika. Za nadbagaż pobierana jest przez kierowcę pojazdu Przewoźnika oplata w wysokości od 120 do 230 PLN  za  sztukę w zależności od wymiaru i wagi
4.2. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
4.3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
4.4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
4.5. Przedmioty pozostawione w pojeździe przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.
4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe. 

5. Umowa przewozu.
5.1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację SMS-em lub mailem. W niektórych przypadkach Przewoźnik będzie wymagał wcześniejszej wpłaty całkowitej za przejazd. W przypadku odwołania przejazdu przez Pasażera, wpłata całkowita za przejazd jest bezzwrotna.
5.2. Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji SMS-em, mailem, lub telefonicznie 48h przed planowanym wyjazdem, Każda rezerwacja musi być potwierdzona. Rezerwacje nie potwierdzone będą uznawane za nieaktualne.
5.3 Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży szybkim przelewem bądź bezpośrednio gotówką u kierowcy. Warunkiem akceptacji wpłaty całkowitej za przejazd jest opłacenie jej 48h przed planowanym wyjazdem. 
5.4. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

6. Reklamacje.
6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na pocztą elektroniczną na adres  
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest: 
a) opisanie zaistniałych okoliczności, 
b) wnoszone zastrzeżenia, 
c) ewentualnie doznane szkody
6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera. 
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. 
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. 
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: 
– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zm.),
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). 

Transport osób "Mon-Pierre"