Prawdopodobnie najniższe ceny!
RABATY W OKRESIE WIELKANOCNYM

TRANSPORT OSÓB
"Mon Pierre"

Codziennie rano kursy do
Niemiec, Holandii, Belgii i Francji

Rezerwuj miejsce!

+48 727 693 066

kontakt@transportosob.eu

Planujesz podróż?

Szukasz sprawdzonego transportu?
Dobrze trafiłeś!
Firma transportowa „Mon-Pierre” specjalizuje się w przewozach pracowników sezonowych do Niemiec, Holandii ,Belgii i Francji. Atutem firmy są uzyskane niemieckie zezwolenia na przejazd tranzytowy przez terytorium Niemiec, jak również zezwolenia holenderskie na prowadzenie w/w działalności. 
Kadrę firmy stanowią wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, co pozwala na rzetelność wykonywanych usług. 
Firma istnieje od roku 2010 roku. Swoją działalność rozpoczęła od przewozu osób na trasie: Polska – Niemcy – Holandia – Belgia – Holandia – Niemcy – Polska i zajmuje się tym do dnia dzisiejszego…

Zawsze prosto
do celu!

Logistyka przewozów osób jest zorganizowana bez tzw. „zbędnego zwiedzania krain”, tylko zawsze bezpośrednio do celu i bez żadnych przesiadek.
Na przykład, szacowany czas przejazdu na trasie: Amsterdam -> Poznań to 11 godzin, 
Mannheim -> Poznań: około 10 godzin, 
Poznań->Konstancja: około 11 godzin, 
Poznań->Saint-Louis (FR.): około 12 godzin, 
Poznań->Paryż: około 14 godzin.
Wyjazdy są zawsze w godzinach porannych zarówno z Poznania, Wschowy, Leszna, Wrocławia jak i do Poznania, Wschowy, Leszna i Wrocławia.
Zależy nam na Twoim czasie i bezpieczeństwie! 
W przypadku braku miejsc w busie, gwarantujemy przejazd samochodami osobowymi typu kombi, a pasażerowie korzystający z usług firmy transportowej „Mon-Pierre” są ubezpieczeni na czas podróży od wypadków. 
Nasza oferta uwzględnia przewóz paczek wyłącznie do miejsc zlokalizowanych na trasie pojazdu. Przedmiot należy zapakować w karton i czytelnie opisać.

Komfort i bezpieczeństwo

Auta do Niemiec, Holandii, Belgii i Francji kursują codziennie, dlatego Nasza oferta przeznaczona jest zarówno dla turystów, jak i osób pracujących, czy też mieszkających za granicą. Nawet dalekie, wielogodzinne podróże Naszymi pojazdami przebiegną spokojnie i bezpiecznie, m.in. ze względu na:
– zatrudnianie jedynie doświadczonych, zapoznanych z trasami kierowców,
– poruszanie się po najszybszych i najbezpieczniejszych trasach w całej Europie,
– przewozy pojazdami marki Renault i Opel posiadającymi klimatyzację, wygodne, skórzane fotele oraz inne udogodnienia.

Zarezerwuj miejsce:

Rezerwacja miejsca poprzez formularz, jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Informujemy, że przysługuje Użytkownikowi prawo do dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia lub żądania zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Akustyczno-Muzyczna "Mon-Pierre" Piotr Borkowski z siedzibą: ul. Szelągowska 14, 63-020 Zaniemyśl

Rezerwacja miejsca poprzez formularz, jest równoznaczna z akceptacją REGULAMINU.

Zaufali nam:

Dane firmy:

TRANSPORT OSÓB "Mon Pierre"
NIP: 697 147 05 04
REGON: 301424201
ul. Szelągowska nr 14 
63-020 Zaniemyśl
www.transportosob.eu

Grupa:
Pracownia Akustyczno-Muzyczna "Mon-Pierre" Piotr Borkowski

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
      a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu,rezerwacji.
      b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów pojazdami na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej. 
1.2 Dokonanie rezerwacji oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Pasażer.
2.1. Pasażer powinien zająć miejsce w pojeździe wskazane przez obsługę.
2.2. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że pojazd nie będzie czekać na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej. Pasażerowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.
2.3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi pojazdu.
2.4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2.5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
2.6. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
2.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
2.8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym.

3. Przewoźnik.
3.1. Przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nieokazania powyższych dokumentów podróży, Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
3.2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
      a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
      b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
      c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.
         Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
3.3. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
3.4. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych oraz opóźnień promów).
3.6. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
3.7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

4. Bagaże.
4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nieprzekraczającej 25 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg. Bagaż przekraczający  wymiary i wagę będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody kierowcy Przewoźnika. Za nadbagaż pobierana jest przez kierowcę pojazdu Przewoźnika oplata w wysokości od 100 do 210 PLN  za  sztukę w zależności od wymiaru i wagi
4.2. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
4.3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
4.4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
4.5. Przedmioty pozostawione w pojeździe przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 30 dni.
4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe. 

5. Umowa przewozu.
5.1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację SMS-em lub mailem lub telefonicznie .W niektórych przypadkach Przewoźnik będzie wymagał wcześniejszej opłaty zaliczkowej.
5.2. Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji SMS-em, mailem, lub telefonicznie 24h przed planowanym wyjazdem, Każda rezerwacja musi być potwierdzona. Rezerwacje nie potwierdzone będą uznawane za nieaktualne.
5.3 Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży szybkim przelewem bądź bezpośrednio gotówką u kierowcy. Warunkiem akceptacji zaliczki jest opłacenie jej 48h przed planowanym wyjazdem.  Dane do przelewu:
Alior Bank
56 2490 0005 0000 5101 0009 3085
Marcelina Białek
tytułem: "transport"
5.4. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

6. Reklamacje.
6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na pocztą elektroniczną na adres kontakt@transportosob.eu 
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest: 
a) opisanie zaistniałych okoliczności, 
b) wnoszone zastrzeżenia, 
c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia. 
6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera. 
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. 
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. 
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: 
– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zm.),
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). 

Transport osób "Mon-Pierre"